FDA Compliant Labeling & Marketing Consultant

PHILIP NOGIAS Business Services provides FDA compliant label design and marketing information services that follow the regulations of the FDA and Health Department of State of California.

All labels and marketing information for advertising the food and cosmetic product in publications such as catalogs, posters, flyers, … or online information on the web are subject to regulatory compliance according to the FDA. The information published before the product is marketed and sold to the user.

A FDA compliant label  – Minh họa nhãn sản phẩm theo quy định FDA

Theo quy định tất cả thông tin sản phẩm dùng để quảng cáo, tiếp thị cho sản phẩm thực phẩm hoặc thảo dược in trong các ấn phẩm như nhãn hiệu, bao bì hay catalog, poster, flyer, … hoặc thông tin online trên webiste, cần phải tuân thủ các theo quy định thông tin của FDA. Các thông tin phải được công bố trước khi sản phẩm được quảng cáo, tiếp thị và bán cho người dùng. 

PHILIP NOGIAS Business Services cung cấp dịch vụ cố vấn tiếp thị thông tin theo quy định của FDA và thiết kế nhãn hiệu sản phẩm thực phẩm, thảo dược và mỹ phẩm quy định của sở Y Tế Liên Bang và tiểu bang California.