FDA Facilities Registration

Food facilities that are required to register with the U.S. Food and Drug Administration must renew their registration this year between October 1 and December 31. 
Food facility registration helps FDA determine the location and source of potential bioterrorism or foodborne illness outbreak incidents and also helps the agency quickly notify facilities that may be affected. Food facility registration requirements were initially brought about by The Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002, which amended the Federal Food, Drug, and Cosmetic Act (FD&C Act) to require domestic and foreign facilities that manufacture, process, pack, or hold food for human or animal consumption in the United States to register with FDA.
The FDA Food Safety Modernization Act (FSMA) then amended the FD&C Act to require domestic and foreign facilities to submit certain additional new information to FDA and to renew registrations every other year. In 2016, FDA issued a final rule updating FDA’s registration regulation, including to reflect the FSMA amendments.
If you are the owner, operator, or agent in charge of either a domestic or foreign facility that manufactures, processes, packs, or holds food for human or animal consumption in the United States, you are required to register with the FDA, unless an exemption applies.

Theo Đạo luật về Chuẩn bị và Ứng phó với An ninh Y tế và Sức khỏe Sinh học năm 2002 (The Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act of 2002), tất cả các cơ sở thực phẩm bắt buộc phải đăng ký với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ.

Đăng ký cơ sở thực phẩm giúp FDA xác định vị trí và nguồn gốc của nguy cơ khủng bố sinh học hoặc sự cố dịch bệnh do thực phẩm và cũng giúp cơ quan nhanh chóng thông báo cho các cơ sở rằng có thể bị ảnh hưởng. Đạo luật Thực phẩm, Dược phẩm và Mỹ phẩm Liên bang (Đạo luật FD & C) yêu cầu các cơ sở trong và ngoài nước sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc giữ thực phẩm cho người hoặc động vật ở Hoa Kỳ đăng ký với FDA.

Nếu quý vị là chủ sở hữu, nhà điều hành hoặc đại lý phụ trách một cơ sở trong nước hoặc nước ngoài sản xuất, chế biến, đóng gói hoặc giữ thức ăn cho người hoặc động vật ở Hoa Kỳ,  quý vị bắt buộc phải đăng ký với FDA, trừ khi áp dụng miễn trừ.

PHILIP NOGIAS cung cấp dịch vụ cố vấn đăng ký với FDA cơ sở sản xuất kinh doanh các mặt hàng Thực Phẩm và Mỹ Phẩm của quý vị theo luật định.