FDA Prior Notice & CBP Importation Clearance

Theo quy định tất cả hàng hóa xuất nhập khẩu vào Hoa Kỳ đều cần làm thủ tục khai báo với cơ quan thuể quan Hoa Kỳ (US CBP – Customs and Border Protection). Các mặt hàng thực phẩm và mỹ phẩm còn cần thêm thủ tục khai báo với FDA để tránh hàng hóa bị ách tắc giữ lại tại cửa khẩu và chủ hàng phải chịu toàn bộ phí tổn phát sinh và thiệt hại do việc thông quan bị chậm trễ do không thực hiện đầy đủ các thủ tục theo luật định.

PHILIP NOGIAS Business Services hợp tác với các broker là chuyên viên khai thuể hải quan để giúp quý vị chủ hàng các thủ tục xuất nhập khẩu để hàng hóa nhập khẩu, nhất hàng các mặt hàng thực phẩm hoặc mỹ phẩm được thông quan nhanh chóng giảm thiểu các thiệt hại và rủi ro.