Business EB (Employment Based) Immigration Programs

EB5 program for investor or L1 non-immigration visa services thru the Intracompany transferee.

There is a wide range of services according to the start-up process including but not limited to Market research; Surveying the statistical information; Business planning report to USCIS; Branding; Complete the company establishment process; … And open the file with the federal IRS, state and labor offices; Hire employees; Business management; Bookkeeping, reporting and archiving of activity data Finally, the most important part is to use all that data to complete the migration application for you.

 

Dịch vụ cố vấn đầu tư và di trú doanh nghiệp theo chương trình visa di trú (EB5) hoặc visa không di trú (L1) phạm vị dịch vụ rộng theo quy trình khởi nghiệp

  • Từ điều tra thị trường thực tế và cung cấp thông tin thống kê, Lập kế hoạch kinh doanh theo yêu cầu hồ sơ cho USCIS
  • Lo thủ tục chọn tên, đặt thương hiệu, chọn lựa hình thức công ty
  • Hoàn tất thủ tục thành lập công ty, và mở hồ sơ với sở thuế liên bang, tiểu bang và sở lao động
  • Thuê nhân công; Quản lý kinh doanh; Quản lý sổ sách kế toán, lập báo cáo và lưu trữ dữ liệu hoạt động
  • Cuối cùng nhưng là phần quan trọng nhất là sử dụng tất cả những dữ liệu đó đế hoàn thiện hồ sơ di trú cho quý vị nghiệp chủ