Trademark Registration

Dịch vụ tư vấn đăng ký nhãn hiệu cầu chứng tại thị trường Hoa Kỳ đối với nhãn hiệu sản phẩm mới hoặc nhãn hiệu đã đăng ký ở nước ngoài cần đăng ký bảo hộ độc quyền tại thị trường Hoa Kỳ.

Văn phòng PHILIP NOGIAS phối hợp với luật sư sở hữu trí tuệ và cơ quan đăng ký sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ để giúp quý khách hàng thực hiện thủ tục bao gồm:

  • Cố vấn, thiết kế nhãn hiệu.
  • Tra cứu điện tử nhãn hiệu chữ hoặc nhãn hiệu chữ và hình ảnh logo trong cơ sở dữ liệu của cơ quan sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ theo ngành hàng hoặc loại sản phẩm.
  • Cố vấn tùy theo tình huống nhãn hiệu cần đăng ký cầu chứng hoặc đăng ký bảo hộ độc quyền để chọn lựa phương thức nộp đơn đăng ký bảo hộ liên bang Hoa Kỳ hoặc theo Công Ước Bảo Vệ Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Paris.
  • Đại diện cho khách hàng để giao dịch với cơ quan sở hữu trí tuệ Hoa Kỳ nhằm đáp ứng các yêu cầu thông tin trong quá trình đăng ký.

Quá trình trung bình kéo dài từ 10 đến 14 tháng.